Sắp xếp theo:
Đầu côn lọc 1000ul, hộp 100 chiếc
Đầu côn lọc 100ul, hộp 96 chiếc
Đầu côn lọc 10ul, hộp 96 chiếc
Đầu côn lọc 1250ul, hộp 96 chiếc
Đầu côn lọc 200ul, hộp 96 chiếc
Đầu côn lọc 20ul, hộp 96 chiếc